Welcome to Yunnan Normal University

Welcome to YNNU

Tel: 86-871-65910379, 86-871-65912887

Fax: 86-871-65910379

E-mail: zhaoban@ynnu.edu.cn

Address: No.768, Juxian street, Chenggong district, kumming, Yunnan, 650500, People’s Republic of China.